Salgs-og handelsbetingelser

Salgs- og handelsbetingelser

Generelt

1. SeoConsult handler oftest med virksomheder, hvorfor alle oplyste priser af SeoConsult er angivet i danske kroner og eksklusiv moms. Dette gør sig også gældende for priser på hjemmesiden SeoConsult.dk eller tilbud sendt direkte til kunden.

2. SeoConsult kører gerne ud til møde eller istandsætter et indledende videomøde for at finde ud af, om der er et godt match mellem kunden og SeoConsult.

3. Kunden forsikrer, at alle elementer af tekster, billeder eller andet grafisk materiale som kunden giver til SeoConsult, enten ejes af kunden selv, eller at kunden har fået tilladelse til at bruge disse. Når kunden giver SeoConsult billeder, tekster eller andet grafisk materiale, så accepterer kunden at beskytte SeoConsult mod ethvert krav fra en tredjepart, hvis ejendom, vi benytter.

4. Det er kundens endelige ansvar at sørge for, at eventuelle tekster herunder navne, kontaktoplysninger mv. og billeder er korrekte, inden kunden siger ’OK’ før lanceringen af en ny hjemmeside.

5. SeoConsult må gerne henvise til, og gøre brug af de materialer, som vi i fællesskab producerer i egen markedsføring, medmindre andet er aftalt.

6. Hjemmeside-projekter tilbydes at blive faktureret i to rater. Første halvdel af beløbet faktureres, når kunden underskriver den tilsendte projektaftale, hvorefter SeoConsult går i gang med sin del af arbejdet. Anden halvdel af beløbet faktureres, når den endelige og færdige hjemmeside er afleveret.

Tilbud:

Fremsendt tilbud er gældende i to måneder fra tilbudes dato, derefter er tilbuddet ugyldigt, jo mindre der er aftalt en påbegyndelsesdato på projektet, eller kunden har godkendt det og betalt 1 rate af betalingen (hjemmesider og webshop).

Manglende betaling:

Manglende rettidig betaling medfører fremsendelse af rykkerskrivelser samt tilskrivning af rente. For hver rykkerskrivelse, dog maksimalt 3 stk., pålægges et rykkergebyr med kr. 100,00. Såfremt betaling ikke sker efter 3. rykker, vil kravet overgå til inkasso. Såfremt betaling ikke er modtaget 3 måneder efter sidste rettidige betalingsfrist, vil kundens data blive slettet.

Fortrydelsesret:

SeoConsult produkter er specialtilpasset til kunden: Kunden accepterer, at SeoConsult påbegynder arbejdet så snart bestilling er modtaget og faktura er betalt. Den almindelige fortrydelsesret i Forbrugeraftalelovens §12, stk. 1 stopper i medfør af samme lovs §12, stk. 2 således ved SeoConsult påbegyndelse af kundens bestilling.

Kundens aftaler med tredjemand:

Det er til enhver tid kundens eget ansvar at opsige evt. aftaler med øvrige parter, uanset sådanne aftalers vilkår og bindingsperiode.

SeoConsult kan ikke holdes til ansvar for kundens mulighed for at opsige sådanne aftaler, ligesom en aftale mellem SeoConsult og kunden ikke kan være betinget af kundens opsigelse af anden aftale.

WordPress hjælp (Klippekort)

1. Et klip svarer til 15 minutters arbejde.

2. Alt arbejde afregnes per påbegyndt kvarter, og efter hver opgave vil der blive opgivet hvor mange klip der er brugt og hvad der skulle være tilbage.

3. Købte klip eller klippekort man ikke har brugt, kan ikke returneres.

4. Klip skal betales forud før arbejdet påbegyndes, da timeprisen er billigere end normalt. (betales der ikke til tiden og arbejdet er udført, vil der blive sendt rykker som normalt)

Ophavsret

Hjemmesider:

Efter overdragelse af hjemmesiden tilfalder den fulde brugsret over hjemmesiden kunden 100%.

Alle immaterielle rettigheder, ud over dem kunden har leveret, har SeoConsult rettighed til, og må til en hver tid benytte komponenterne i andre sammenhænge.

Grafisk design:

Ophavsretten/brugsret til designet overdrages først til kunden ved betalingen af den udstedte faktura

Undlader kunden at betale og benytter designet, så er det brud på ophavsretten og SeoConsult vil anmelde kunden.

Ansvar

1. SeoConsult står ikke til ansvar for kundens manglende IT-kundskaber og/eller problematikker, der er opstået på grund af disse manglende kundskaber. SeoConsult vil dog som udgangspunkt oplære kunden i brug af sin hjemmeside ved overlevering af netop hjemmesiden.

2. SeoConsult kan ikke gøres ansvarlig for nogle former for tab eller skader. Dette indebærer f.eks. tab af data og tab af fortjeneste. SeoConsult anbefaler som udgangspunkt en WordPress serviceaftale, hvor kunden har mulighed for at tilkøbe daglige backups af alt data, hvor der herefter vil kunne stilles garanti for sikring af kundens data.

3. SeoConsult kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tab, uanset om SeoConsult kommer til at lave en fejl eller rådgiver kunden forkert. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, følgeskader, driftstab, tab, der kan henføres til mistede eller ændrede data og/eller avancetab og økonomiske tab.

4. SeoConsult kan aldrig stilles til ansvar for data beliggende på kundens egne servere. Herunder kundens egne e-mails eller data liggende på kundens selvvalgte webhotel.

5. Det er kundens eget ansvar, at sørge for at alt materiale på hjemmesiden er gældende indenfor lovgivning omkring ophavsret. SeoConsult kan dermed ikke stilles til ansvar for brud på ophavsret, hvor det er kundens egen pligt at være berettiget til at bruge det anvendte materiale.

6. SeoConsult gør opmærksom på, at der kan opstå nedetid i forbindelse med redelegeringer af domæner eller ændringer i DNS, hvilket SeoConsult ej heller kan stilles til ansvar for. Dette kan eksempelvis være nødvendigt ved opgradering eller flytning af servere.

7. SeoConsult kan ikke drages til ansvar, såfremt kundens hjemmeside eller webshop har/får nedetid eller fejl som følge af hosting eller problemer med WordPress, temaet og de tilhørende plugins, eller i forbindelse med opdatering af disse.

8. Såfremt kunden rejser et erstatningskrav over for SeoConsult, kan dette under ingen omstændigheder overstige summen af projektets samlede pris eller summen af kundens samlede betalinger som er fundet sted de seneste seks måneder.

9. SeoConsult kan ikke kontrollere placeringer på diverse søgemaskiner. Dette betyder derfor også, at SeoConsult ikke kan stilles til ansvar overfor faldende placeringer på søgemaskiner såsom Google, Bing eller Yahoo. Hverken før, under eller efter lanceringen af en ny hjemmeside.

10. SeoConsult kan ikke drages til ansvar såfremt SeoConsult er behjælpelig med juridisk vejledning – eksempelvis angående privatlivspolitik. SeoConsult anbefaler altid at gå til en fagkyndig ved juridiske gøremål.

11. Såfremt kundens hjemmeside og/eller webshop hackes eller der af anden art kommer uautoriserede personer/bots ind på hjemmesiden, så kan SeoConsult ikke drages til ansvar.

12. Hvis SeoConsult udsender et tilbud på udførsel af et projekt, hvor det viser sig at opgaven ikke kan laves, så forbeholder SeoConsult sig retten til at kunne annullere den pågældende aftale eller tilbagebetale kunden for den del af opgaven som ikke kan laves.

13. I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har SeoConsult intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, fejl i underleverandørs leverance eller fejl i forbindelser, netværk eller hosting. Det gælder også i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art, sygdom blandt medarbejdere og i øvrigt enhver omstændighed, som SeoConsult ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

14. Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 13 omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af pkt. 13. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

Force Majeure

SeoConsult er i henhold til disse betingelser ikke ansvarlig overfor den anden part, for så vidt det skyldes forhold, der ligger uden for SeoConsults kontrol, og som SeoConsult ikke ved disse betingelsers indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller efter disse betingelsers indgåelse burde have undgået eller overvundet. Her kan SeoConsult ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, kunden måtte lide.


SeoConsult
Nørre Allé 22, 1. sal
8000 Aarhus C
CVR: 42409804